१४. मूल ऐनको दफा १० मा संशोधन

१४. मूल ऐनको दफा १० मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १० को,–
(१) उपदफा (१) को,–
(क) खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (१) मा रहेका “पद वा प्राविधिक” भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।
(ख) खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२) को सट्टा देहायको (२) राखिएको छ ः–
“(२) राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा पैंतालीस वर्ष ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।”
(२) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राखिएको छ ः–
“(२) नेपाल सरकारको विकास आयोजनाको वा विकास तर्पmको कुनै पदमा
कम्तीमा पा“च वर्षदेखि अस्थायी नियुक्ति पाई अविच्छिन्न रुपमा सेवा गरिरहेका
महिला कर्मचारीको हकमा खुल्ला प्रतियोगिताको लागि हुने लोक सेवा आयोगको
विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको बन्देज लाग्ने छैन ।