लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७

लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                       -२०६७।९।५
संशोधन गर्ने नियमावली

१. लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९    -२०६९।११।२८

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।