१७. मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधन

१७. मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १६ को सट्टा देहायको दफा १६ राखिएको छ ः–
“१६. परीक्षणकाल ः निजामती सेवाको स्थायी पदमा नया“ नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्षको परीक्षणकालमा
रहने गरी गरिनेछ । परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको नियुक्ति बदर गर्न सकिनेछ । यसरी नियुक्ति बदर नगरिएका निजामती कर्मचारीको
नियुक्ति परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मानिनेछ । तर निजामती सेवाको कुनै पदमा एकपटक स्थायी नियुक्ति भई परीक्षणकाल
भुक्तान गरिसकेको कर्मचारी निजामती सेवाको अर्को पदमा स्थायी नियुक्ति भई रमाना लिई आएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई पुनः परिक्षणकालमा राखिने छैन ।
स्पष्टीकरण ः दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (३) र यस दफाको प्रयोजनका लागि “निजामती सेवा” भन्नाले संसद
सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई समेत जनाउनेछ ।”