७.  सञ्चालक समितिको गठन

७.  सञ्चालक समितिको गठन

(१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि एक कोष सञ्चालक समिति रहनेछ ।
(२) सञ्चालक समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) सचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सदस्य
(ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य
(घ) सहसचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य
(ङ) प्रहरी नायब महानिरीक्षक, महिला तथा बालबालिका निर्देशनालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय सदस्य
(च) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरु मध्येबाट सञ्चालक समितिले तोकेको संस्थाको प्रतिनिधि १ जना सदस्य
(छ) सहसचिव, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सदस्य–सचिव
(३) उपनियम (२) को खण्ड (च) बमोजिमको सदस्यको पदावधि ३ बर्षको हुनेछ ।
(४) सञ्चालक समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ ।