१०. कार्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउने

१०. कार्यालयलाई रकम उपलब्ध गराउने

पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनको लागि सञ्चालक समितिले कोषबाट कार्यालयको नाममा रकम निकासा दिनेछ ।