११. राहत समितिको गठन

११. राहत समितिको गठन

(१) पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक राहत समिति रहनेछ ।
(२) राहत समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष
(ख) प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सदस्य
(ग) सरकारी वकिल, जिल्ला न्यायाधिवक्ता (जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय) सदस्य
(घ) लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्थाहरु मध्येबाट राहत समितिले तोकेको संस्थाको प्रतिनिधि एक जना सदस्य
(ङ) महिला विकास अधिकृत सदस्य– सचिव

(३) उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि ३ बर्षको हुनेछ ।
(४) राहत समितिको सचिवालय कार्यालयमा रहनेछ ।
(५) राहत समितिको बैठक सम्वन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।