१२. राहत समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार

१२. राहत समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार

राहत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–

(क) पीडितलाई राहत तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने,
(ग) राहत तथा आर्थिक सहयोगको सदुपयोग भए वा नभएको सम्वन्धमा अनुगमन गर्ने वा गराउने,
(ग) जिल्लास्तरमा लैङ्गिक हिंसा निवारणको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ, संस्था तथा निकायहरु बीच समन्वय गर्ने,
(घ) लैङ्गिक हिंसा हुन नदिनको लागि स्थानीयस्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।