१५. थप रकम निकासा माग गर्न सक्ने

१५. थप रकम निकासा माग गर्न सक्ने

(१) सञ्चालक समितिबाट कार्यालयको नाममा निकासा भएको रकम अपर्याप्त भएमा कार्यालयले सो को कारण खुलाई सञ्चालक
समितिसँग थप रकम माग गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम थप रकम माग भई आएमा सञ्चालक समितिले कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यता हेरी कोषबाट थप रकम निकासा दिन सक्नेछ ।