२६क.दरखास्त दिन अयोग्य हुने

२६क.दरखास्त दिन अयोग्य हुने

कुनै व्यक्तिले झुट्टा विवरण पेश गरी दरखास्त दिएको पाइएमा निजलाई दुई वर्षसम्म छात्रवृत्तिको लागि  दरखास्त दिन अयोग्य हुने गरी सूचीकृत गरिनेछ ।