२०.मूल ऐनको दफा १८ख. मा संशोधन

२०.मूल ऐनको दफा १८ख. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १८ख. को सट्टा देहायको दफा १८ख. राखिएको छ ः–

“१८ख. जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने ः

(१) देहायको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि निजामती
कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न सकिने छैन ः–
(क) लामो विदामा रहेकोमा,
(ख) निलम्बन भएकोमा,
(ग) अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकार रहेको पदमा कायम राख्न पर्ने भएमा ।
(२) उपदफा (१) विपरीत कुनै निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी
नदिई राखेमा जिम्मेवारी दिई काममा लगाउनु पर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई
विभागीय कारबाही हुनेछ ।”