घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति         -२०६७।५।२१
घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।