४. उजुरी दर्ता किताव

४. उजुरी दर्ता किताव

उजुरी सुन्ने निकायले उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि अनुसूची–३ बमोेजिमको ढाँचाको उजुरी दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ ।