२१. मूल ऐनमा दफा १८घ., १८ङ र १८च. थप

२१. मूल ऐनमा दफा १८घ., १८ङ र १८च. थप

मूल ऐनको दफा १८ग. पछि देहायका दफा
१८घ., १८ङ. र १८च. थपिएका छन् ः–

“१८घ. अतिरिक्त समूह ः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक अतिरिक्त समूह रहनेछ ।
(२) कुनै पनि कार्यालयमा फाजिलमा रहेका निजामती कर्मचारीहरुको
पदाधिकार उपदफा (१) बमोजिमको समूहमा सार्न सकिनेछ ।
(३) कुनैै पनि निजामती कर्मचारीलार्ई दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म
अतिरिक्त समूहमा राख्दा दफा १८ख. को विपरीत नहुने गरी राख्नु पर्नेछ ।
(४) अतिरिक्त समूह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१८१८ङ. निजामती कर्मचारीको सजायको अभिलेख राख्ने ः(१) सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र
सम्बन्धित निकायले निजामती कर्मचारीको सजायको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको अभिलेखलाई देहाय बमोजिमको
अवधिभर विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा, कायम मुकायम मुकरर गर्दा, कुनै
पनि निकायको प्रमुखको पदमा जिम्मेवारी दिंदा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा,
निजामती सेवा पुरस्कार वा विभूषण प्रदान गर्दा, अध्ययन वा तालीममा मनोनयन
गर्दा, स्तरवृद्धि गर्दा र अन्य कुनै किसिमको अवसर प्रदान गर्दा आधार लिनु पर्नेछ ः–
(क) नसिहत पाएकोमा सो सजाय पाएको मितिले एक वर्षको अवधिभर,
(ख) निलम्बन भएकोमा सो अवधिभर,
(ग) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर,
(घ) तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का अवधिभर ।

१८१८च. नेतृत्व मूल्याङ्कन ः राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको निजामती
कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”