१६. सेवा कोषको लेखा र लेखापरीक्षण

१६. सेवा कोषको लेखा र लेखापरीक्षण

(१) सेवा कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राखिनेछ ।
(२) सेवा कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।