१७. चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

१७. चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

घरेलु हिंसा नियन्त्रणको लागि मन्त्रालय, अन्य सरकारी निकाय वा गैर सरकारी संस्थाले घरेलु हिंसा विरुद्व चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्नेछन् ।