२२. मूल ऐनको दफा १९ मा संशोधन

२२. मूल ऐनको दफा १९ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) को,–
(१) खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राखिएको छ ः–
“(ख) राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको रिक्त पदमा बढुवा गर्न बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त
पदको तेब्बर संख्यामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेहरुलाई सिफारिस गर्नेछ र त्यसरी सिफारिस गरिएकाध
उम्मेदवारहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठह¥याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नेछ ।
(२) खण्ड (ख) पछि देहायका खण्ड (ग), (घ) र (ङ) थपिएका छन् ः–
(ग) सचिव वा सो सरहको विशिष्ट श्रेणीको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय
व्यवस्थापन तालीम समेत उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । तर यो दफा प्रारम्भ भएपछि एक वर्षभित्र हुने बढुवामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
(घ) खण्ड (ख) बमोजिमको विशिष्ट श्रेणीको बढुवाको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा बढुवा हुन जतिवर्षको न्यूनतम सेवा अवधि
आवश्यक पर्ने हो, पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गरिनेछ ।
तर यो दफा प्रारम्भ भएपछि सम्वत् २०६४ साल कार्तिक मसान्तभित्र बढुवा गर्दा सम्वत् २०६३ साल आषाढ मसान्तसम्मको महिला, आदिवासी,
जनजाति, मधेशी, दलित, अपा· र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका कर्मचारीको हकमा पछिल्लो तीन वर्ष र अन्यको हकमा पछिल्लो चार
वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गरिनेछ ।
(ङ) यस दफा बमोजिम रिक्त हुने पदमा बढुवाको कारबाही प्रत्येक वर्षको पौष महिनाभित्र एकपटक र आषाढ महिनाभित्र एकपटक गरी वर्षको दुईपटक
गरिनेछ ।