२०.अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने

२०.अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्ने

मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।