२३. मूल ऐनको दफा २० मा संशोधन

२३. मूल ऐनको दफा २० मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २० को,–
(१) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छ ः–
“(१क) राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा
बढुवाको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको बढुवा समिति रहनेछ ः–
(क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोक सेवा
आयोगको सदस्य – अध्यक्ष
(ख) लोक सेवा आयोगको सचिव – सदस्य
(ग) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(घ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्षबाट मनोनीत सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ – सदस्य
(ङ) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको
अधिकृत – सदस्य–सचिव
(१ख) उपदफा (१क) बमोजिमको बढुवा समितिको सचिवालय सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ ।”
(२) उपदफा (४) को सट्टा देहायको उपदफा (४) राखिएको छ ः–
“(४) बढुवा समितिले बढुवा नामावली प्रकाशन गर्दा बढुवाको लागि आवेदन
फाराम भरेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुले पाएको कुल अङ्क समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।”
(३) उपदफा (४) पछि देहायको उपदफा (४क) थपिएको छ ः–
(४क) बढुवा समितिले आवेदन फाराम बुझाउने अन्तिम मितिले चार
महिनाभित्र बढुवाको नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।”