२४. मूल ऐनको दफा २०क. मा संशोधन

२४. मूल ऐनको दफा २०क. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २०क. को,–
(१) उपदफा (१) मा रहेको “तृतीय” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रथम” भन्ने शब्द र सोही
उपदफामा रहेको “तह” भन्ने शब्दको सट्टा “श्रेणी” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(२) उपदफा (२) मा रहेको “तृतीय” भन्ने शब्दको सट्टा “प्रथम” भन्ने शब्द र सोही
उपदफामा रहेको “तह” भन्ने शब्दको सट्टा “श्रेणी” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(३) उपदफा (३) पछि देहायका उपदफा (४) र (५) थपिएका छन् ः–
“(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै पदमा यस
दफा बमोजिमको अवधि पूरा भएको कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो
कर्मचारीको परिवारलाई एक श्रेणीमाथिको पदको निवृत्तभरण लगायतका अन्य सुविधा
प्रदान गरिनेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा पन्ध्र
वर्षसम्म एउटै पदमा बहाल रहेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र राजपत्राङ्कित द्वितीय
श्रेणीका निजामती कर्मचारीले बढुवा भई अवकाश लिन चाहेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई
एक श्रेणीमाथि बढुवा गरी अवकाश दिइनेछ ।”