२५. मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन

२५. मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २१ को,–
(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएकोछ ः–
“(१) बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी
मुनिको पदको लागि तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र देहाय बमोजिमको
न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्नेछ ः–
(क) राजपत्र अनङ्कित पदको निमित्त तीन वर्ष,
(ख) राजपत्राङ्कित पदको निमित्त पा“च वर्ष ।”
(२) उपदफा (२) मा रहेको “महिला” भन्ने शब्दको सट्टा “महिला, आदिवासी÷जनजाति,
मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी वसोवास भएका” भन्ने शब्दहरु
थपिएका छन् ।