२६. मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन

२६. मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २२ को खण्ड (ग) पछि देहायकोखण्ड (घ) थपिएकोछ ः–
“(घ) दफा २६ बमोजिम सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी सेवा
वा समूह परिवर्तन भएको मितिले तीन वर्ष र आफैले निवेदन दिई सेवा वा
समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले
पा“च वर्षको अवधिभर,