२७. मूल ऐनको दफा २४ मा संशोधन

२७. मूल ऐनको दफा २४ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २४ को सट्टा देहायको दफा २४ राखिएको छ ः–
“२४. कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको आधार ः (१) बढुवा समितिले निजामती
कर्मचारीलाई कार्यक्षमता बापत पाएको कुल अङ्कको आधारमा बढुवाको लागि
सिफारिस गर्नेछ ।
(२) निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजिम बढीमा एकसय अङ्क दिइनेछ ः–
(क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत– चालीस अङ्क
(ख) जेष्ठता बापत – तीस अङ्क
(ग) शैक्षिक योग्यता बापत – बाह्र अङ्क
(घ) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत– सोह्र अङ्क
(ङ) तालीम बापत – दुई अङ्क
(३) सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत अङ्क गणना गर्दा आषाढ मसान्तसम्मको हिसाबले र अन्य अङ्कको गणना गर्दा बढुवाको दरखास्त दिने
अन्तिम म्यादसम्म हासिल गरेको अङ्क गणना गरिनेछ ।”