Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम ‘‘ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नियमावली, २०६५” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।