१३. बेवारिसे ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था

१३. बेवारिसे ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था

ऐनको दफा २१ बमोजिम बेवारिस अवस्थामा फेला परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई नजीकमा नेपालसरकद्वारा सञ्चालित हेरचाहकेन्द्र भए सोमा र नभए निजी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ ।