७. हेरचाह केन्द्रमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था

७. हेरचाह केन्द्रमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था

अदालतले कैद सजाय पाएको अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिकलाई ऐनको दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम हेरचाह केन्द्रमा राख्ने गरी आदेश दिंदा देहायका कुरालाई विचार गर्नु पर्नेछ :–
(क) कसूर र कसूर गर्दाको नियत, कारण र अवस्था,
(ख) निजको विगतको चालचलन,
(ग) निजको उमेर र शारीरिक अवस्था,
(घ) निजले कसूरका सम्बन्धमा गरेको साविती र निजले कसूरको लागि गरेको क्षमायाचना,
(ङ) अन्य प्रासङ्गिक कुराहरु ।