१७. कारबाही टुङ्गो लगाउनु पर्ने अवधी

१७. कारबाही टुङ्गो लगाउनु पर्ने अवधी

ऐनको दफा ५ बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले दिएको उजुरी वा निवेदन उपर सम्बन्धित निकायले त्यस्तो उजुरी वा निवेदन परेको मितिले तीस दिनभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ ।