१९. आचारसंहिता पालना गर्नु पर्नेः

१९. आचारसंहिता पालना गर्नु पर्नेः

मन्त्रालयले हेरचाह केन्द्र र दिवा सेवा केन्दको व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बनाइ लागू गर्नेछ ।