९. कोषको सञ्चालन

९. कोषको सञ्चालन

ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कोषको सञ्चालन केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिको सचिव र केन्द्रीय ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समितिले तोकेको
अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।