२९. मूल ऐनको दफा २४ख. मा संशोधन

२९. मूल ऐनको दफा २४ख. मा संशोधन

मूल ऐनको दफा २४ख को सट्टा देहाय बमोजिमको
दफा २४ख. राखिएको छ ः–
“२४ख. ज्येष्ठताको मूल्याङ्कन ः निजामती कर्मचारीलाई ज्येष्ठता बापतको अङ्क प्रदान गर्दा
हाल बहाल रहेको देहाय बमोजिमको श्रेणीमा काम गरे बापत देहायको दरले
बढीमा तीस अङ्क प्रदान गरिनेछ ः
(क) राजपत्र अनङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका पदमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको अङ्क ३.७५ को दरले,
(ख) राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको अङ्क ३ को दरले,
(ग) राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको अङ्क २.५ को दरले ।
तर,
(१) ज्येष्ठता बापत अङ्क गणना गर्दा एक वर्षभन्दा वढी चानचुन
महिना वा दिनको लागि दामासाहीको हिसावले अङ्क दिइनेछ ।
(२) यस दफाको प्रयोजनको लागि गयल भएको वा असाधारण विदामा वसेको अवधिको अङ्क दिइने छैन ।”