नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३

नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                        २०६३।८।२९

संशोधन
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६३ २०६३।१०।१५
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले
देहायका नियमहरू बनाएको छ ।