३६. मूल ऐनमा दफा २८क. थप

३६. मूल ऐनमा दफा २८क. थप

मूल ऐनको दफा २८ पछि देहायको दफा २८क. थपिएको
छ ः–
“२८क. कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष ः (१) नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको
कार्यसम्पादन, कार्य परिणाम र प्राप्त नतिजाको आधारमा निजलाई प्रोत्साहन गर्न
एक कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा रहने रकम, त्यसको सञ्चालन,
व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।”