३७. मूल ऐनको दफा ३२ मा संशोधन

३७. मूल ऐनको दफा ३२ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३२ को सट्टा देहायको दफा ३२
राखिएको छ ः–
“३२. चाडपर्व खर्च तथा अन्य सुविधा ः (१) निजामती कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति,
परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि कर्मचारीले खाइपाइ आएको एक
महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ ।
यस्तो रकम कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा
अनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सक्नेछ ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
घछ
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
(२) निवृत्तभरण पाउने गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई निजले पाउने एक
महिनाको निवृत्तभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्चको रूपमा दिइनेछ ।
(३) निजामती कर्मचारीले पाउने उपचार खर्च, अशक्त वृत्ति, अंगभंग
भएबापत पाउने सुविधा, असाधारण पारिवारिक निवृत्तभरण तथा उपदान, शैक्षिक
भत्ता, सन्तति वृत्ति, शिशु स्याहार भत्ता वा अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए
बमोजिम हुनेछ ।”