१०. निर्णय गर्ने अधिकारीः

१०. निर्णय गर्ने अधिकारीः

ऐनको दफा १० को उपदफा (५) बमोजिम नेपालको नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छ, छैन भन्ने प्रश्न उठेमा सो को निर्णय मन्त्रालयले गर्नेछ ।