१८. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेः

१८. अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्नेः

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।