३८. मूल ऐनको दफा ३३ मा संशोधन

३८. मूल ऐनको दफा ३३ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३३ को उपदफा (३) को सट्टा
देहायको उपदफा (३) राखिएको छ ः–
“(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा
निजले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन
आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको
उमेर वा निजले भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिदिएको जन्ममिति वा
वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा
गणना गरिनेछ ।”