पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली २०७०

पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली २०७०

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७०।०६।२४
पारस्परिक कानूनी सहायता अध्यादेश, २०६९ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।