जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरूको सेवाको शर्त)नियमावली, २०५१

जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरूको सेवाको शर्त)नियमावली, २०५१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                                                        २०५१।२।१२

संशोधन

जाँचबुझ आयोग (सदस्यहरुको सेवाको शर्त) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३० जा“चबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।