१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरूको नाम “जा“चबुझ आयोग (सदस्यहरूको सेवाको शर्त) नियमावली, २०५१” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।