६. काम कारबाही वा मर्यादामा आच पुयाउन नहुने

६. काम कारबाही वा मर्यादामा आच पुयाउन नहुने

सदस्यले आयोगको काम कारबाही वा सदस्यको मर्यादामा आँच पुग्ने गरी कुनै काम गर्नु हुदैन ।