अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१

अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति      -२०५१।८।१२

संशोधन
अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९      -२०६९।९।२३

अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।