४०. मूल ऐनको दफा ३७ मा संशोधन

४०. मूल ऐनको दफा ३७ मा संशोधन

मूल ऐनको दफा ३७ को,–
(१) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) थपिएको छ ः–
“(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा प्रवेशको
लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको वर्ग र पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरु
र दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम उम्मेदवार भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरु
उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हु“दा निजको सेवा अवधि निवृत्तभरण पाउन सक्ने
अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई वढीमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि
थप गरी निवृत्तभरण प्रदान गर्न सकिनेछ ।
तर यो उपदफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि सेवा निवृत्त भइसकेका कर्मचारीको
हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।”