२. परिभाषा

२. परिभाषा

विषय वा प्रस· अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)“ऐन ” भन्नाले अपा· संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “सञ्चालक समिति” भन्नाले अपा· घर सञ्चालन गर्नका लागि नियम ११ बमोजिम गठन भएको अपा· घर सञ्चालन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।