१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरुको नाम “अपा· संरक्षण तथा कल्याण नियमावली २०५१” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।