४. लगत राख्ने

४. लगत राख्ने

गाउविकास समिति वा नगरपालिकाले आफ्नाे क्षेत्रभित्र रहेका अपा·हरुको लगत अधावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।
(२) समाज कल्याण अधिकृतले सम्बन्धित गाउ“ विकास समिति वा नगरपालिका मार्फत स्थानीयस्तरमा कार्यरत अपा· कल्याण सम्बन्धी संघ, संस्था समेतको सहयोगमा अपा·हरुको प्रकृति र प्रकार अनुसारको अभिलेख तयार गरी त्यसको एक प्रति अनिवार्यरुपले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ र मन्त्रालयले पनि सो अभिलेख समेतको आधारमा नेपाल …………. का अपा·हरुको प्रकृति र प्रकार अनुसारको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गरी राख्नेछ ।
(३) केन्द्रीय तथ्याक विभागले राष्ट्रिय जनगणनामा स्पष्ट देखिने गरी अपा·को लगत खुलाउनु पर्नेछ ।