५. परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्ने

५. परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्ने

समाज कल्याण अधिकृतले अपा·लाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम सुविधा दिने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिमको
ढाचामा परिचयपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।