६. समाज कल्याण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार

६. समाज कल्याण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार

समाज कल्याण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देखाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) अपा·हरुको हित संरक्षण तथा अपा· कल्याण सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृतिको निमित्त मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।
(ख) मन्त्रालयको निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ग) स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थितिको मूल्याकन गर्ने र प्रगति विवरणहरु मन्त्रालयमा पठाउने ।

(घ) जिल्लाका अपा·हरुको हित संरक्षण र कल्याणको लागि आवश्यक स्रोतको खोजी गर्ने र प्राप्त स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने ।
(ङ) मन्त्रालयबाट तोकिदिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।