९. अपाङ्ग घर प्रमुख

९. अपाङ्ग घर प्रमुख

(१) नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम स्थापित अपाङ्ग घरको प्रमुख भई काम गर्न कुनै व्यक्तिलार्ई अपाङ्ग घर प्रमुखको रुपमा नियुक्ति गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुक्ति वा तोकिएको अपाङ्ग घर प्रमुखको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा मन्त्रालयले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।