११. सञ्चालक समितिको गठन

११. सञ्चालक समितिको गठन

(१) मन्त्रालयले अपा· घर सञ्चालन गर्नको निमित्त स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, महिला सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक र शिक्षकहरु
मध्येबाट समेत सदस्य रहने गरी बढीमा सात जना सदस्यहरु भएको एक अपा· घर सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ ।
(२) सञ्चालक समितिमा रहेन अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवको काम, कर्तव्य तथा निजहरुको पदावधि मन्त्रालयले उक्त समिति गठन गर्दाको अवस्थामा तोके बमोजिम हुनेछ ।