८. बाह्य प्रभावबाट मुक्त रहनु पर्ने

८. बाह्य प्रभावबाट मुक्त रहनु पर्ने

सदस्यले कुनै लोभ, लालच वा पक्षपात नगरी बाह्य प्रभावबाट मुक्त रही आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ ।