१४. नेपाल सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने

१४. नेपाल सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने

नेपाल सरकारले अपा· कल्याण कार्यमा संलग्न गैर सरकारी एवं निजीस्तरमा सञ्चालिन संघ संस्था वा अपा· घरहरुलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।